• Adjustable Elbow Brace

  مهاربند قابل تنظیم

  این نوع آرنج قابل تنظیم است

  - آرنج را با یک زاویه یا یک دامنه زاویه ثابت کنید.

  - مهاربندهای آلیاژی ضخیم شده برای ایجاد پشتیبانی قوی از آرنج.

  - طول قابل تنظیم برای طول بازوی مختلف بیماران مناسب است.

  - استراحت دست متحرک می تواند راحتی پوشیدن را اضافه کند.

  - زاویه دید ساده ، تنظیم زاویه ساده و راحت است.