• Crutch

    عصا

    این عصا با استفاده از پروفیل های آلومینیوم با استحکام بالا ، هرگز زنگ نمی زند ، اکسیداسیون سطح فرآیند آهنی را خرد می کند. تقویت لوله مرکزی ، پشتیبانی خوبی ارائه می دهد.

    زیر بغل و دست دادن اسفنجی ، با استفاده راحت تر ، طراحی خاص لوله ، ایجاد بار ایمن بهتر ، لوله با شلنگ لاستیکی و جلوگیری از اصطکاک فلز باعث کاهش اصطکاک و صدا می شود.

    کوسن های لاستیکی ضد رطوبت ، قابلیت اصطکاک خوب زمین ، واشر فلزی تبت داخلی را فراهم می کنند ، دوام آنها را تقویت می کنند ، می توانند با قابلیت تنظیم زیاد ، مناسب برای ارتفاع متفاوت.